Biuletyn
Informacji Publicznej

Status prawny

Rumia Invest Park Sp. z o.o. została zawiązana przez Burmistrza Miasta Rumi w dniu 7 kwietnia 2017 r. Została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000674167.

Siedzibą spółki jest Rumia.

Gmina Miejska Rumia jest 100% udziałowcem spółki o kapitale zakładowym w wysokości 30 117 100,00 PLN. Władzami Spółki Rumia Invest Park Sp. z o.o. są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie Rumia Invest Park Sp. z o.o.:

  • Ustawy
  • Akt założycielski
  • Uchwała nr XXXII/380/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miejską Rumia spółki prawa handlowego pod firmą Rumia Invest Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesienie przez Gminę Miejską Rumia wkładu pieniężnego i niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego ww. spółki.