Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

  1. Niniejsza klauzula dotyczy przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym zawartym na stronie www.rumiainvest.pl, prowadzonej przez Rumia Invest Park Sp. z o.o. Wypełnienie i złożenie formularza kontaktowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Rumia Invest Park Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, obejmujących:  imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest Rumia Invest Park Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi,  84-230, ul. Dębogórska 148, tel.: +48 883 100 855, e-mail: info@rumiainvest.pl

  1. Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym, o którym mowa w pkt.1 powyżej, będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu ze strony Rumia Invest Park Sp. z o.o., jak również w celu przekazania informacji dotyczących oraz związanych z działalnością prowadzoną przez Rumia Invest Park Sp. z o.o..
  2. Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym, o którym mowa w pkt.1 będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Rumia Invest Park Sp. z o.o., chyba, że osoba dokonująca zgłoszenia wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
  3. Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym, o którym mowa w pkt.1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
  4. Osoba, która złoży formularz kontaktowy będzie posiadać prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  5. Osoba dokonująca zgłoszenia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, o którym mowa w pkt.1, narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
  6. Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym, o którym mowa w pkt.1 nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bądź profilowaniu.
  7. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, o którym mowa w pkt.1 jest dobrowolne, jednakże jest konieczne w celu realizacji działań w ramach projektu Utrwalamy Pamięć.
  8.  Uprawnienia, o których mowa w pkt. 4, 6, 7 przysługują również innym osobom uprawnionym do dysponowania danymi osobowymi osoby, której zgłoszenie dotyczy.