Projekty unijne

Projekt "Kompleksowe przygotowanie terenów

inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową

w Rumi".

W dniu 01.07.2020 r. podpisana została umowa nr: RPPM.02.05.00-22-0003/19-00 o dofinansowanie Projektu: „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową w Rumi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.5 Inwestorzy zewnętrzni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 22 740 383,68 zł, z czego 6 472 340,88 zł stanowi dofinasowanie z budżetu środków europejskich.

Obszar projektu zlokalizowany jest w północnej części Rumi, po wschodniej części powiatu wejherowskiego, w północno wschodniej części województwa pomorskiego. W bliskim sąsiedztwie portu w Gdyni, drogi krajowej nr 6, lotniska w Gdańsku, Obwodnicy Trójmiasta oraz bocznicy kolejowej Grupy PERN. Projekt będzie realizowany na działkach 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 40/1, 42/2, 46/3, 46/5, 41/2, 42/1, 46/1 (obręb 5, gmina Rumia) o powierzchni 8,8904 ha.
 

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

 • Budowę hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową (ok. 4.000 m2)
 • Budowę placu składowego (ok. 2.000 m2)
 • Budowę placów utwardzonych, służących jako obszar manewrowy dla pojazdów oraz jako miejsce postojowe dla samochodów ciężarowych (ok. 11.000 m2)
 • Budowę drogi wewnętrznej, sieci uzbrojenia terenu, ogrodzenia i oświetlenia terenu
 • Budowę infrastruktury doprowadzającej media.

 

Celem Projektu jest:

 • Zapewnienie lepszych warunków rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez zagospodarowanie pod inwestycje terenów obecnie nieużywanych
 • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Rumi
 • Rozwój przedsiębiorczości na terenie oddziaływania projektu
 • Wzrost zatrudnienia w okresie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, a także utrzymania istniejących miejsc pracy.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalony został na 30.11.2023.


Projekt "Kompleksowe przygotowanie terenów

inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową

w Rumi - etap II".

W dniu 5.11.2021 r. została podpisana umowa nr: RPPM.02.05.00-22-0002/20-00 o dofinansowanie Projektu: „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo usługową w Rumi – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.5 Inwestorzy zewnętrzni współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 14 714 660,35 zł, z czego 3 398 656,38 zł stanowi dofinasowanie z budżetu środków europejskich.

Obszar projektu zlokalizowany jest w północnej części Rumi, po wschodniej części powiatu wejherowskiego, w północno wschodniej części województwa pomorskiego, w bliskim sąsiedztwie portu w Gdyni, drogi krajowej nr 6, lotniska w Gdańsku, Obwodnicy Trójmiasta oraz bocznicy kolejowej Grupy PERN. Projekt będzie realizowany na działkach 46/5, 47/3, 49, 50,3 (obręb 5, Gmina Miejska Rumia), działka nr 37 (obręb 6, Gmina Miejska Rumia) oraz działka nr 77 (obręb 13, Gmina Miejska Rumia) o łącznej powierzchni 8,1308 ha. 

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

 • zakup gruntu o powierzchni 3,0538 ha
 • rozbiórkę istniejących budynków (działka nr 50/3, obręb 5)
 • budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, sieci uzbrojenia terenu oraz niwelację, podniesienie i utwardzenie terenu.

Celem Projektu jest:

 • zapewnienie lepszych warunków rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez zagospodarowanie pod inwestycje terenów obecnie nieużywanych
 • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Rumi
 • rozwój przedsiębiorczości na terenie oddziaływania projektu
 • wzrost zatrudnienia w okresie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, a także utrzymania istniejących miejsc pracy.

Termin zakończenia realizacji Projektu ustalony został na 31.12.2023.